Mediacje gospodarcze – spory można rozwiązać bez sądu

Mediacje gospodarcze – spory można rozwiązać bez sądu

 

Prowadzenie działalności gospodarczej niesie za sobą szereg wyzwań dla przedsiębiorcy. Musi on między innymi dbać o płynność obrotu w swoim przedsiębiorstwie, o wizerunek firmy, a także utrzymywać dobre relacje z kontrahentami, przy jednoczesnym uwzględnianiu swoich interesów.

Z tych właśnie powodów, w przypadku zaistnienia konfliktu w obszarze współpracy gospodarczej mediacja znajduje kapitalne zastosowanie.

Ten sposób zażegnania konfliktu pozwala na utrzymanie dobrych relacji biznesowych i ukierunkowanie się na przyszłość. Mediacja prowadzona w atmosferze sprzyjającej rozmowie, w obecności profesjonalnego i kompetentnego mediatora daje możliwość na otwartych wypowiedzi i nie rujnuje wzajemnego zaufania przedsiębiorców. Pozwala zachować wiarygodność u partnerów biznesowych i utrzymać dobre imię firmy.

Wielkie firmy są mniej skłonne do mediacji, gdyż mają duże zaplecze prawne, natomiast mediacje są o wiele istotniejsze dla małych i średnich przedsiębiorstw, których właściciele często nie zdają sobie sprawy z zalet tej metody rozwiązywania sporów.

Każdy przedsiębiorca powinien być zainteresowany ugodowym rozwiązaniem sporu, ponieważ wszczęcie mediacji może go ochronić przed wieloma negatywnymi skutkami, z których część może zrujnować dobre imię jego firmy (np. wpisanie przedsiębiorcy do Krajowego Rejestru Dłużników Biura Informacji Gospodarczej lub Rejestru Dłużników Niewypłacalnych KRS), a część doprowadzić wręcz do zakończenia jej działalności (np. wszczęcie postępowania upadłościowego i ogłoszenie upadłości).

Wszczęcie mediacji pozwoli uniknąć utraty wiarygodności w oczach obecnych i potencjalnych partnerów biznesowych, a zakończenie jej ugodą może dać szanse na wyjście obronną ręką z trudności finansowych. Często okazuje się, że dotychczasowy wierzyciel, po sprawnie przeprowadzonych mediacjach, pozostanie w dalszym ciągu kontrahentem rzetelnego dłużnika.

 

 

W przypadku mediacji gospodarczych, jedna z fundamentalnych zasad mediacji – zasada poufności, jest szczególnie ceniona przez jej uczestników. Mediator jest zobowiązany do zachowania tajemnicy; nie może występować jako świadek w ewentualnym procesie sądowym, który dotyczyłby przedmiotu prowadzonej prze niego mediacji, podczas gdy prowadzenie sprawy przed Sądem nie daje gwarancji poufności.

Korzyści, jakie można wypracować polubownie to np. modyfikacja sposobu spłaty długu i możliwość dodatkowego zabezpieczenia interesów wierzyciela.

Przedmiotem mediacji może być na przykład:

  • niewywiązywanie się z postanowień umów

  • problemy z interpretacją zapisów umów

  • nieterminowe warunki spłaty

  • nieetyczne działania konkurencyjne

  • nadużywanie własności intelektualnej

  • problemy związane z podziałami, czy przejęciami firm itd.

Do przeprowadzenia mediacji powinien przedsiębiorców zachęcać również czas rozwiązania sporu. 

WAŻNE! Sąd zwróci stronie 3/4 wniesionej przez nią opłaty sądowej jeżeli zawarta zostanie ugoda przed mediatorem.

Podsumowując, mediacja daje przedsiębiorcy nie tylko szansę na ochronę przed negatywnymi konsekwencjami dla dobrego imienia firmy i jej egzystencji, ale także przed utratą partnera biznesowego.

 

  • Myślę, że mediacje wciąż są niedoceniane jako metoda rozwiązywania sporów, szerokie pole do zagospodarowania 🙂