Czas na innowacje – konkursy unijne o których warto wiedzieć

Czas na innowacje – konkursy unijne o których warto wiedzieć

Tematyka dotacji unijnych na stałe wpisała się w funkcjonowanie polskich firm. Kolejna sześciolatka funduszu polityki spójności 2014-2020 zainwestuje w 6 krajowych programów operacyjnych, w tym jeden ponadregionalny dla województw Polski Wschodniej (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie) oraz wiele programów Regionalnych:

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Regionalne Programy Operacyjne dla poszczególnych województw.

Fundusze Unijne oraz organizowane za ich pomocą konkursy są ogromną szansą na rozwój większości przedsiębiorstw w Polsce. Również na terenie województwa lubelskiego aktualnie trwają bądź są planowane konkursy, które wspierają lokalny biznes, sferę B+R, innowacyjność czy działania na rzecz aktywnego włączenia. Do zakończenia niektórych z nich zostało niespełna 2 tygodnie!

photo-1470135343847-c68fe38b176e

PO Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.3. został ogłoszony przez Centrum Projektów Europejskich (CPE) na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane w ramach Common Framework, w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER. Jego celem jest wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań, powstałych dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi w 6 ustalonych Regulaminem tematach, w których organizowany jest konkurs. Wnioski można składać do 14.10.16, a termin rozstrzygnięcia konkursu to kolejne 6 miesięcy. O dotację mogą się ubiegać przede wszystkim przedsiębiorcy oraz podmioty publiczne jak ministerstwa, administracja publiczna, samorządy terytorialne, instytucje rynku pracy i opieki społecznej, szkoły, uczelnie, spółdzielnie, organizacje, partnerzy społeczni i in..

Przedmiotem konkursu są projekty, których efektem jest wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania we współpracy z partnerem zagranicznym pochodzącym z kraju członkowskiego Unii Europejskiej.

Środki pozyskać można np. na: modernizację instytucji działających na rynku pracy, ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej, wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie, lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy bądź na inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność administracji publicznej.

RPO Woj. Lubelskiego, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie, ogłoszony przez Zarząd Województwa Lubelskiego dotyczy lubelskich instytucji publicznych jak: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, szkoły wyższe, jednostki naukowe, organizacje pozarządowe, a także kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych. Tu termin składania wniosków to także 14.10.16

Przedmiotem finansowania mogą być:

1. Projekty dotyczące rozwoju elektronicznej administracji w różnych zakresach jak systemy informatyczne, bezpieczeństwo, cyfryzacja czy informatyzacja działań.

2. Projekty dotyczące rozwoju elektronicznych usług publicznych usprawniających obsługę interesantów, jej budowę, usprawnienie i rozwój.

3. Projekty dotyczące zwiększenia dostępności informacji sektora publicznego w tym digitalizacje zbiorów.

RPO Woj. Lubelskiego, Działanie 1.1 Regionalna infrastruktura badawczo-rozwojowa to także konkurs regionalny, lubelski, organizowany przez Zarząd Województwa Lubelskiego. O dotacje mogą się ubiegać jednostki naukowe (dopuszczalna jest w pewnych sytuacjach współpraca z przedsiębiorstwami). Środki można przeznaczyć na:

– zakup środków trwałych, w tym: aparatury naukowo-badawczej i wyposażenia specjalistycznych laboratoriów badawczych, niezbędnych do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej na rzecz przedsiębiorstw,

– zakup wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej na rzecz przedsiębiorstw.

Termin składania dokumentów upływa 28.10.16, a miejscem składania dokumentów jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Rozstrzygnięcie konkursu zostaną ogłoszone w styczniu 2018 roku.

PO Inteligentny Rozwój, Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw. Konkurs ogłosiło Ministerstwo Rozwoju. Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na tworzenie lub rozwój inwestycji typu centra badawczo-rozwojowe. Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu, a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu. Termin składania wniosków upływa 31.10.16

Również do 31.10.16 należy składać wnioski w RPO Woj. Lubelskiego w Działaniu: 12.4 Kształcenie zawodowe. W ramach tego konkursu o dotacje mogą ubiegać się podmioty, które mogą organizować i prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe. Czyli:

  • publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą,

  • niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, prowadzące kształcenie zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą,

  • publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego,

  • instytucje rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową,

  • podmioty prowadzące działalność oświatową, tj. osoby prawne i fizyczne prowadzące działalność oświatową, nieobejmującą prowadzenia szkół, placówek lub zespołu, podejmowaną na za-sadach określonych w przepisach ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,

  • a także organy prowadzące i inne podmioty we współpracy z wyżej wymienionymi,

Dofinansowanie można otrzymać na dwa typy projektów: organizacja i prowadzenie dla osób dorosłych (kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych) oraz na projekty dotyczące możliwości potwierdzania kwalifikacji w zawodzie poprzez odpowiednie egzaminy. Rozstrzygniecie konkursu to maj 2017.

RPO Woj. Lubelskiego, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego. Konkurs rozpoczął się 30.09.16 i potrwa do 14.11.16. Konkurs organizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dotacje obejmą projekty jak: głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym będących w zasobie JST (m.in. szpitali, szkół), zmiana wyposażania ww. obiektów w urządzenia o najwyższej, uzasadnionej ekonomicznie, klasie efektywności energetycznej (np. ocieplenie obiektów, wymiana drzwi i okien, modernizacja systemów grzewczych wraz z wymianą źródła ciepła na zasilane OZE (z wyłączeniem indywidualnych źródeł ciepła), modernizacja systemów wentylacji, klimatyzacji, włącznie z systemami zarządzania energią, generacja rozproszona, poprawiająca sprawność wytwarzania ciepła przez zmianę źródeł ciepła m.in. na jednostki wysokosprawnej kogeneracji (w ramach kompleksowej głębokiej termomodernizacji budynków).

O dotacje w tym konkursie mogą ubiegać się: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, jednostki naukowe, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną z wyłączeniem podmiotów określonych jako beneficjenci Działania 1.3.1 POIiŚ (zgodnie z kodami form prawnych ujętych w SZOOP POIiŚ), służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego, podmioty wdrażające instrument finansowy, które spełniają kryteria wymienione w rozporządzeniu delegowanym nr 480/2014.

Po Inteligentny Rozwój, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw / Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie MŚP (mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo). W ramach Działania 1.1, Poddziałania 1.1.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania). Konkurs ogłoszono 1.09.16 i potrwa do 30.12.16. Rozstrzygnięcie potrwa ok. 60 dni od zakończenia naboru.

W Działaniu 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe / Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne w ramach PO Inteligentny Rozwój o dofinansowanie może ubiegać się konsorcjum, w którego skład wchodzi:

– co najmniej jedna jednostka naukowa oraz

– co najmniej jedno przedsiębiorstwo.

W skład konsorcjum może wejść nie więcej niż 5 podmiotów.

Wsparcie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania.

Konkurs organizowany jest przez Narodowe Centrum Rozwoju i trwa od 3.10.16 do 2.11 16. Na roztrzygnięcie należy czekać 90 dni od zakończenia aboru wniosków.

PO Polska Cyfrowa, Działanie 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych / Poddziałanie 2.1.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Konkurs organizuje Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Został ogłoszony 30.09.16 i potrwa do 31.01.17. Beneficjentami mogą zostać jednostki administracji rządowej, podmioty podległe jednostkom administracji rządowej lub przez nie nadzorowane (z wyłączeniem podmiotów wskazanych niżej jako potencjalni partnerzy), sądy i jednostki prokuratury, partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej wnioskodawcami, partnerstwa uprawnionych wnioskodawców z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi, uczelniami lub podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest minister lub publiczna uczelnia medyczna.

W ramach konkursu dopuszcza się następujące typy projektów:

– Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C),

– Tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych (A2B, A2C).

Warto się spieszyć, gdyż pula środków przeznaczonych na każdy z tych konkursów obejmuje nawet do 90% kosztów kwalifikowalnych. W ramach konkursów zaplanowanych na najbliższe miesiące również znajdujemy sporo ciekawych informacji i możliwości.

RPO Woj. Lubelskiego, Działanie 10.1 Usługi rozwojowe dla MŚP. Wnioski można składać od 28.10.16 do 14.11.16 a konkurs będzie rozstrzygnięty do grudnia tego roku. Jest organizowany przez Urząd Marszałkowski w Lublinie. Dotację w ramach tego konkursu dostaną:

  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,

  • osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w szczególności organizacje pozarządowe, partnerzy społeczno-gospodarczy,

  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych,

W ramach konkursu możliwa jest realizacja projektów obejmujących usługi rozwojowe adekwatne do potrzeb oraz możliwości rozwojowych firm sektora MŚP, w tym m. in.: analiza potrzeb rozwojowych, szkolenia i doradztwo. Ponadto kwalifikuje się także dofinansowanie usługi rozwojowej.

photo-1456324463128-7ff6903988d8

Opracowanie przygotowała Firma Spectra  Monika Zielińska – Choina, Joanna Adamczuk 

Redakcja – Magdalena Tatar